18, మార్చి 2023, శనివారం

ప్రజా ప్రయోజనాలపై

 శ్లోకం:☝️

*ప్రజాసుఖే సుఖం రాజ్ఞః*

 *ప్రజానాం చ హితే హితం ।*

*నాత్మప్రియం హితం తస్య*

 *ప్రజానాం తు ప్రియం హితం ।।*

  - అర్థశాస్త్రం


భావం: రాజుకు తన సొంతానికంటూ సుఖము, సంతోషము ఉండవు. ప్రజల సుఖమే రాజుకు సుఖం మరియు ప్రజల సంతోషమే రాజుకు సంతోషం. అతనికి ప్రజా ప్రయోజనాలపై మాత్రమే ఆసక్తి ఉంటుంది (ఉండాలి). అతనికి ఇష్టమైనది గాని ప్రయోజనకరమైనది ఏమీ ఉండదు. ప్రజలకు ఏది హితమో, ఏది ప్రయోజనకరమైనదో అదే అతనికి ఇష్టమైనది, దానియందే అతనికి ఆసక్తి (ఉండాలి - అంటున్నాడు చాణక్యుడు అర్థశాస్త్రంలో).

కామెంట్‌లు లేవు: