26, మే 2023, శుక్రవారం

ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపించకూడదు....

 .      

              _*సుభాషితమ్*_


 𝕝𝕝శ్లోకం𝕝𝕝


*న చాత్రాతీవ కర్తవ్యం*

*దోష దృష్టి పరం మనః।*

*దోషో హ్యవిద్యమానోపి*

*తచ్చిత్తానాం ప్రకాశతే॥*

~శ్రీ శంకర విజయం లో కుమారిలభట్టు చెప్పిన శ్లోకము. వ్యక్తిత్వం వికాసానికి దోహదం చేసే అమోఘమైన సుభాషితం.


తా𝕝𝕝 

తన చుట్టూ ఉన్న  ప్రతికూల భావాలపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపించకూడదు..... ఒకవేళ వాటిపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తే అవి ఉనికిలో లేనప్పటికీ ప్రతికూలతను అతను చూస్తాడు..

కామెంట్‌లు లేవు: