19, సెప్టెంబర్ 2023, మంగళవారం

ధర్మాచరణమును

 *1920*

*కం*

కొందరు ధనార్జనమ్మును

కొందరు ధర్మాచరణము కోరుదురిలలో.

కొందరు మాత్రము ధనముల

నొందును ధర్మాచరణకు నుర్విన సుజనా.

*భావం*:-- ఓ సుజనా! ఈ లోకంలో కొందరు ధనములు సంపాదించడాన్ని, మరికొందరు ధర్మాచరణమును కోరుకుంటారు.కానీ కొందరు మాత్రం ధర్మాచరణము కోసం ధనములు సంపాదిస్తారు.

*** *కొంపెల్ల శ్రీనివాస శర్మ*

కామెంట్‌లు లేవు: