10, జులై 2024, బుధవారం

భయరహితులై జీవితుదురుగాక* ]

 💎🌅  *_-|¦¦|శుభోదయమ్|¦¦|-_* 🌄🪔

🪔 ॐ卐  *_-|¦¦|సుభాషితమ్|¦¦|-_* ॐ卐 💎


        శ్లో𝕝𝕝  *కాలేవర్షతు పర్జన్యః*

               *పృథివీ సస్యశాలినీ* !

               *దేశోయం క్షోభ రహితః*

               *బ్రహ్మణా స్సంతు నిర్భయాః* !!


తా𝕝𝕝  ఈ పుడమిని మేఘములు సరిఐన సమయములో వర్ణించు గాక.... భూమి సస్యస్యామలమగు గాక.... దేశములో ఏ సంక్షోభములు లేకుండు గాక.... బ్రాహ్మణులకు సరిఐన గౌరవం లభించు గాక... [ *సత్పురుషులు సాధు సంతులు భయరహితులై జీవితుదురుగాక* ]

కామెంట్‌లు లేవు: