14, జనవరి 2022, శుక్రవారం

కేనోపనిషత్తు వేదాంత అధ్యయనం మానకండి

 కేనోపనిషత్తు


వేదాంత అధ్యయనం మానకండి. మీకు అది తలపై నుంచి వెళ్లిపోయినట్టు ఉంటే, మీ జీవితాన్ని కర్మ ప్రధానంగా మలచుకోండి. ఉపాసన, జ్ఞానం కూడా వాటి వెన్నంటే పాటించండి. అలాగే, కొంచెం అర్థమయింది. ఇంకా సాధన చేయాలి అనిపిస్తే ఉపాసన ప్రధానంగా మీ జీవితాన్ని మలచుకుని, కర్మ, జ్ఞానమార్గాలను కూడా అనుసరించండి. మీరు పూర్వజన్మలోనో, ఈ జన్మలోనో సాధన చేసి ఉంటే మీ జీవితాన్ని జ్ఞానప్రధానంగా చేసుకోండి. అలా మీరు ఉత్తమ అధికారి అయి, జ్ఞానం పొందితే మీకు కలిగే ఫలమేమిటి? అది ఈ మంత్రంలో వస్తుంది. యోవా ఏతామేవం వేద- ఈ విధంగా బ్రహ్మను ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో; ఏవం అంటే ఈ విధంగా అంటే ఏ విధంగా? ఇది చాలా ముఖ్యం.

నేను బ్రహ్మను. నేను ప్రతి అనుభవం వెనకా చైతన్యంగా ప్రకటితమవుతున్నాను. నేను తెలిసిన వస్తువు కాను; తెలియని వస్తువును కాను. నేను వస్తువును తెలుసుకునే కర్తను. ఈ విధంగా తెలుసుకోవాలి. అలాకాకుండా అంతా విని బ్రహ్మ ఎక్కడో ఉన్నాడు. నాకు బ్రహ్మ అనుభవం ఎప్పుడు అవుతుందో అనుకోకూడదు. అలా సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే, ఫలం ఏమిటి? 

అపహత్య పాప్మానమ్ - అతని పాపాలన్నీ నాశనమయిపోతాయి. 

సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే గీత 4-33 

పాపాలంటే మనం మామూలుగా పాపాలు అనుకుంటాము. కాని ఉపనిషత్తులో 

పాపాల కింద మూడు అంశాలు వస్తాయి. 

1. పాపాలంటే పాపాలే పాప రూప పాపం.

2. పుణ్యాలు పుణ్యరూప పాపం

ఆత్మ అజ్ఞానం 3. అజ్ఞానం

వేదాంతంలో పుణ్యం కూడా పాపం కిందకే వస్తుంది. ఎందుకు? పాపాలు అనుభవించటానికి పునర్జన్మ ఎత్తినట్టే, పుణ్యకర్మఫలం అనుభవించటానికి కూడా పునర్జన్మ ఎత్తాల్సి ఉంటుంది.

అజ్ఞానం కూడా పాపం కిందకే వస్తుంది. ఎందుకంటే అజ్ఞానం వల్లనే


137

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి