23, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

పనకిరానివౌతాయి

 శ్లోకం:☝️

  *యథాపి పుష్పరాశినా*

*ముదామాలా గుణేబహు l*

  *ఏవం జాతేన మచ్చేన*

*తత్తబృంక ఫలం బహం ll*


భావం:  పువ్వు ఏంత అందంగా ఉన్నా పరిమళం లేనిదైతే ఏమి ప్రయోజనం? అలాగే చేతలు శూన్యమైన తీయని మాటలు ఎంత ఇంపుగా ఉన్నా పనకిరానివౌతాయి.

కామెంట్‌లు లేవు: