23, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

విమోచనమెలా

 భ: కర్మబంధాలనుండి విమోచనమెలా ? 


మ: అది యెవరి కర్మయో పరికించు. కర్తవు నీవు కావని తెలియవస్తుంది. ప్రార్థించాలి, పూజించాలి. ధ్యానించాలి. అప్పుడు నీవు ముక్తుడవౌతావు, దీనికి దైవానుగ్రహము కావాలి. దానికి దైవమును ప్రార్థించాలి. నీ ప్రయత్నంలేక జరిగే కర్మ - అయత్నకర్మ , నిన్ను బంధించదు. దేహం కదలికవల్ల జ్ఞానిసైతం ఏవేవో ఆచరిస్తున్నట్లు కనబడుతుంది. సంకల్పమూ యత్నమూ లేక కర్మ ఉంటుందా? అందరికీ సంకల్పాలున్నాయి. అవి రెండు విధాలు . బంధహేతువులు . 2. ముక్తి హేతువులు. ఆ తొలివానిని మాని, వెనుకటివి అలవరచుకోవాలి. పూర్వకర్మలేక ఫలముండదు. పూర్వసంకల్పం లేక కర్మ ఉండదు. కర్తృభావన ఉన్నంతకాలం ముక్తిగూడ ప్రయత్నం వలన లభించేదే.


#గీతగొవింద్

కామెంట్‌లు లేవు: