25, జనవరి 2023, బుధవారం

సుభాషితమ్

 *సుభాషితమ్* 


శ్లో𝕝𝕝 కుతోఽహమాగతః కోఽస్మి  క్వ గమిష్యామి కస్య వా।

కస్మిన్ స్థితః క్వ భవితా కస్మాత్కిమనుశోచసి॥


తా𝕝𝕝  "నేను ఎవడను? ఎక్కడినుండి వచ్చాను? ఎక్కడికి పోతాను? ఎవరితోనైనా నాకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నాను? ఎక్కడ మళ్లీ జన్మిస్తాను? ఈ ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానం మనకు తెలుసునా? ఇవి అన్నీ బాగా ఆలోచిస్తే ఇంకా దుఃఖించడం ఎందుకు?".


*సేకరణ*

కామెంట్‌లు లేవు: